Profiluri amuzante

Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.

DeletedUser7916

O, Dumnezeieştilor, şapte Arhangheli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!
Doamne Dumnezeule, mare Împărate şi fără de început,
trimite Doamne pe Mihail Arhanghelul
şi slujitorul Dumnezeieştii Tale slave
să gonească pe toţi vrăjmaşii care se luptă cu noi,
şi în ceasul ieşirii sufletului meu din ticălosul meu trup,
să fie lângă mine şi să mă izbăvească de vrăjmaşii
cei ce-mi chinuie sufletul în ceasul morţii sale,
şi pe Gavriil vestitorul Prea Curatei Fecioare,
pe Rafail, tămăduitorul, neputinţelor sufleteşti şi trupeşti,
pe Uriil, Salaftul, Egudul şi Varahil,
trimite Doamne Arhanghelii şi îngerii Tăi spre ajutorul nostru,
ca să ne scoată de la vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi.

O, Dumnezeieştilor, şapte Arhangheli,
nu ne lăsaţi pe noi,
cei ce scăpăm la acoperământul vostru,
certaţi-i pe toţi cei ce se luptă cu noi,
şi-i faceţi pe ei,
ca pe nişte praf pe faţa pământului,
cu puterea voastră cea sfântă.
O, Dumnezeieştilor Arhangheli şi îngeri,
cei cu pioase aripi,
întâilor voievozi ai cereştilor puteri,
nu ne lăsaţi pe noi,
cei ce ne rugăm şi cerem ajutorul vostru.

O, minunaţilor Arhangheli
şi îngeri păzitori ai noştri cei nebiruiţi,
fiţi nouă ajutor
întru toate ispitele ce ne împresoară de la diavoli
şi de la oamenii cei răi,
în scârbe, în boli şi de toate felurile de nevoi,
şi ne păzeşte de tot felul de răutăţi sufleteşti şi trupeşti.

O, marilor şapte Arhangheli,
Mihaile, Gavriile, Rafaile, Uriile, Salabatule, Egudule şi Varahil,
nu ne lăsaţi pe noi,
Arhanghelilor izbăvitori de toată înşelăciunea diavolească,
biruiţi pe toţi cei ce se împotrivesc nouă.

Cu puterea cinstitei şi făcătoarei de viaţă Cruci a Domnului,
cu rugăciunile Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu
şi cu ale tuturor sfinţilor,
a marilor Arhangheli şi îngeri Mihaile,
biruitorule al vrăjmaşilor,
biruieşte pe toţi cei ce se luptă cu noi,
Gavriile, vestitorul Prea Curatei Fecioare,
Rafaile, tămăduitorul neputinţelor omeneşti,
tămăduieşte neputinţele noastre,
cele sufleteşti şi trupeşti,
Uriile, care eşti raza focului dumnezeirii,
luminează-ne şi pe noi cei întunecaţi.
Salaftiile, rugătorule către Dumnezeu pentru toţi oamenii,
roagă-te şi pentru noi păcătoşii
şi ne îndeamnă la rugăciune,
la blagoslovenia lui Dumnezeu,
care-i întăreşte pe cei ce se ostenesc,
întăreşte-mă şi pe mine,
la nevoinţă şi la petrecere monahicească
să-mi spovedesc păcatele şi sporire la faptă bună dăruieşte-mi.
Varahiile, dătătorule de blagoslovenie şi mijlocitor al facerilor de bine,
mijloceşte şi pentru mine blagoslovenia lui Dumnezeu
şi mântuirea şi facerea de bine,
pentru toate cele sufleteşti şi trupeşti.
Ajutaţi-mă pe mine,
şi ne izbăviţi de cutremur, de potop, de foc,
de sabie şi de moarte năprasnică şi de tot înşelătorul vrăjmaş.
Şi ne izbăviţi pe noi şi pe toţi cei ce se roagă vouă întotdeauna,
acum şi pururi şi în vecii vecilor.
Amin.
† † † † † † †

Sfinţilor Arhangheli Mihail si Gavril, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii!

† † †

Ne rugăm vouă Sfinţilor Arhangheli
cei ce sunteţi povăţuitorii, păzitorii şi apărătorii făpturilor lui Dumnezeu.
Mai întâi Către tine Sfinte Arh. Mihaile care eşti întâiul stătător înaintea Tronului Prea Sfintei Treimi:
Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi de care eşti rânduit a păzi neamul omenesc,
care cu minunile tale şi cu puterea ce-ţi este dată,
întotdeuna ieşi biruitor asupra taberelor vrăjmaşilor întorcând lumea la credinţa cea adevărată.

Rugăciune către Sf. Arh. Mihail
O dumnezeescule Mihaile cel mai întâi între arhangheli,
biruitorul demonilor prin puterea dată ţie de la Dumnezeu,
te rugăm ceartă şi alungă pe toţi viclenii diavoli
care în chip nevăzut duc război împotriva făpturii lui Dumnezeu
pe toate fronturile ispitelor, necazurilor şi suferinţelor,
pentru ca să ne abată de la calea cea dreaptă şi adevărată,
a poruncilor lui Dumnezeu ştiind că noi oamenii suntem slabi şi neputincioşi,
înclinaţi spre păcat din tinereţile noastre,
de aceea, singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu,
şi care îl putem primi numai prin rugăciune, uşor ne poate birui.
Te rugăm, auzi-ne când te chemăm
şi cu puterea ta pre toţi vrăjmaşii noştrii
fă-I ca pulberea pe faţa pământului şi ca praful în faţa vântului.
O, dumnezeescule arhistrateg Mihaile,
întâiule domn şi voievod al cereştilor Puteri,
o, minunatule Arhanghel păzitorul nostru.
Te rugăm fii nouă ajutător în toate necazurile şi nevoile,
în toate nedreptăţile, scârbele, mâhnirile noastre
şi ne izbăveşte de toată înşelăciunea diavolească
ascultându-ne glasul ori de câte ori te vom chema în necazul nostru
şi cu sabia ta cea de foc alungându-i pe toţi vrăjmaşii noştrii, văzuţi şi nevăzuţi.

O, mare Arhanghele Mihail,
te rugăm biruişte-i cu puterea dată ţie de la Dumnezeu
pe toţi acei care se împotrivesc nouă şi nu ne lasă în pacea şi liniştea lăsate nouă de la Dumnezeu
pentru a-I sluji şi a face Voia Lui.

Sf Arh Mihaile, te rugăm izbăveşte-ne de moarte năpraznică,
prin accidente, prin cutremure, prin potop, prin foc,
prin sabie şi prin războiul cel dintre noi provocat în toată clipa de vrăjmaşul diavol.
O! Mihaile Arhanghele, Slujitorule al lui Dumnezeu, cel ce eşti rânduit a ajuta celor din primejdii,
izbăveşte-ne pe noi, robii lui Dumnezeu,
care chemăm în ajutor numele tău,
de toate ispitele ce vin asupra noastră de la cel rău pentru a ne opri înainte de a săvârşi păcatul
luminându-ne mintea pentru a afla şi înţelege
care gânduri ne vin nouă de la Dumnezeu pentru a le îndeplini
şi care gânduri ne vin de la diavol pentru a le alunga şi respinge.

Te rugăm Sf. Arhanghele Mihaile
pune pe fugă pe vrăjmaşul şi vicleanul diavol
apărându-ne de toate meşteşugirile şi cursele ce le pregăteşte asupra noastră,
păzindu-ne şi salvându-ne trupul şi sufletul neîntinat
şi fii cu noi permanent ajutându-ne în lupta cu acest neastâmpărat vrăjmaş,
pentru a-l putea birui putând urma calea mântuirii cu multă râvnă, hotărâre, credinţă, nădejde
şi dragoste faţă de Dumnezeu cel slăvit în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, în veci. Amin.

Iar acum îndrăznesc să vin şi către tine Sf. Arh. Gavrile
care ţi s-a dat ţie să fii vestitor a tuturor darurilor dumnezeieşti;
al bucuriei, al veseliei, al smereniei,
al răbdării, al înfrânării, al iertării, al milosteniei
şi a tot gândul cel curat
care aduci făptura cea cuvântătoare a lui Dumnezeu
din cele mai grele încercări, necazuri, suferinţe şi ispite,
în sănătate, smerenie şi în pace
şi mai mult fiind înger al darului dumnezeesc,
încă ai putere să schimbi gândurile cele rele în gânduri bune,
răutatea în bunătate,
ura, vicleşugul şi răzbunarea,
în dragoste, cinste, sinceritate şi bună înţelegere prin credinţa în Dumnezeu,
încă ai putere să preîntâmpini neamul omenesc de orice pericol,
de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de foamete, de boală
şi de tot războiul cel dintre noi pornit din înşelăciunea diavolească.

Te rugăm Sf. Arh. Gavriile
adune şi nouă vestea cea mare a iertării păcatelor
aşa cum ai adus vestea cea sfântă şi dumnezeească
a naşterii în trup a Domnului Nostru Iisus Hristos, Prea Sfintei Fecioare Maria,
de la tine rămânând praznicul Bunei Vestiri
pe care poporul creştinesc ca semn de preţuire îl sărbătoreşte în fiecare an.

Tot tu ai fost acela
care ai adus cea mai mare bucurie omenirii
prin sfintele femei mironosiţe,
bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos,
ceea ce înseamnă biruinţa vieţii asupra morţii,
precum şi biruinţa pentru totdeuna asupra diavolului,
cel mai mare vrăjmaş al lui Dumnezeu,
împotriva căruia nu îndrazneşte să se lupte direct,
ci prin oameni, care sunt chipul şi asemănarea lui Dumnezeu,
despre care ştie că din rândul acestora,
sfinţii, drepţii şi toţi cei care s-au învrednicit în viaţa aceasta trecătoare
de a trăi după modelul şi învăţătura dată de Domnul Iisus Hristos,
vor completa numărul îngerilor căzuţi din cer în frunte cu Lucifer,
tatăl minciunii şi diavolul,
care nu mai are iertare din cauza păcatului mândriei,
pentru că numai a gândit să urce cu scaunul său
la înalţimea tronului Tatălui Ceresc.

Pentru aceasta te rugăm Dumnezeul nostru
ajută-ne zi şi noapte să nu cădem şi noi în păcatul mândriei,
ci să ne smerim mereu ca vameşul.

De aceea te rugăm Sf. Arh. Gavriile
ajută-ne în toate clipele cele grele ale vieţii noastre,
care ne vin nouă de la de la acest vrăjmaş
– blestemat de Dumnezeu –
care se năpusteşte asupra noastră ca un leu ca să ne piardă
şi stie că puţine zile mai are.
Soarta lui fiind pecetluită şi osânda veşnică îl aşteaptă pe el,
oastea lui şi toţi cei care în această viaţă au făcut voia lui,
cu toate încercările trimise de Dumnezeu în scopul de a se îndrepta.

Doamne Dumnezeul nostru, îţi mulţumim că prin Fiul Tău,
Domnul nostru Iisus Hristos
ne-ai învaţat tot ceea ce trebuie să facem,
tâlcuindu-ne, fie direct, fie prin Sf. Apostoli, cuvintele Sfintei Scripturi
ca să înţelegem, că viaţa aceasta a noastră pe pământ
este o luptă continuă între bine şi rău,
o luptă cu necazurile, ispitele,suferinţele şi toate nedreptăţile.
Această luptă este îngăduita de Dumnezeu,
dar având credinţă şi nădejde neclintită
că nu ne va lăsa singuri
şi la timpul potrivit ne va ajuta să ieşim biruitori.
Această luptă pentru biruirea răului ne ajuta,
ne convinge şi ne întăreşte în credinţa
că fără luptă
nu este biruinţă,
nu este încununare,
nu este mântuire.

Ne rugăm către voi toate puterile cereşti,
care staţi împrejurul scaunului Celui Prea Înalt
şi pururea priviţi la Slava Lui cea dumnezeiască
şi neîncetat vă rugaţi pentru mântuirea neamului omenesc,
rugaţi-vă şi pentru mine, de trei ori ticălosul şi păcătosul,
pentru ca în tot ceasul, momentul şi clipa greşesc cu voie şi fără voie,
supărând şi mâhnind bunătatea cea nemăsurata a lui Dumnezeu.

Recunosc Doamne că mult am greşit în viaţa mea,
mai mult decât stelele cerului şi nisipul mării
şi pe drept cuvânt cel mai păcătos dintre păcătoşi, eu sunt.

Că nu este păcat să nu-l fi săvârşit,
fie cu mintea,
cu gândul,
cu cuvântul şi cu fapta,
acceptând cu uşurinţă îndemnul diavolului
fără a mă gândi în acelaşi timp şi la Tine Doamne,
spre a nu ceda în faţa ispitei şi a lupta dupa cuvantul Tau:
în lume necazuri veţi avea,
dar să îndrăznim la Tine,
că Tu prin jertfa pe cruce ai biruit lumea.
Astfel cât de nevrednic şi păcătos sânt
cu mintea mea mărginită nu pot a număra toate păcatele,
ci numai Tu care ştii toate,
ştii şi păcatele mele.

Totuşi pentru a nu fi fără răspuns în faţa Ta,
încerc a le spune dupa puterea mea.
Am minţit, am clevetit , am desfrânat, am hulit,
m-am lăudat, m-am mâniat, am ţinut minte răul,
am pricinuit sminteală, sunt neîndurat, nemilostiv,
iubitor de argint, de slavă deşartă, iubitor de dezmierdări,
lacomul, beţivul, leneşul, pricinuitorul de râs,
răspânditul cu mintea, mândrul, nebăgătorul de seamă,
am călcat dumnezeieştile porunci
şi mai mult decât toţi păcătoşii, ticalosul de mine,
pentru că nu iert cu adevărat, din inimă,
ci zic doar din buze, însă nu uit
şi îmi pare bine de necazul aproapelui, care mi-a facut rău,
iar când rostesc rugăciunea Tatăl Nostru,
acolo unde spune:
şi ne iartă nouă greşalele noastre precum iertăm şi noi, greşiţilor noştriii,
mă acuz şi mă osândesc singur pedepsei celei veşnice.

O, bunătate a lui Dumnezeu
şi îndelunga Ta răbdare,
Doamne, care îmi aştepţi pocăinţa până în ultima clipă a vieţii,
nici să-ţi mulţumesc nu sunt vrednic.
Încă nu ai coborat foc din cer
pentru a mă arde aici pe pământ
şi nu ai desfăcut prăpastia adâncului
ca să mă înghită de viu,
de aceea cu mare tânguire şi cu lacrimi de umilinţă
vă chem pe voi Cereştilor Puteri
şi plecat pe genunchi,
mă rog către voi să-mi ajutaţi
ca începând din acest moment să pun început bun,
iar după mărturisirea tuturor păcatelor,
să mi le recunosc, cu adevărată căinţă,
cu multe lacrimi, cu părere de rău şi zdrobire de inima
şi să nu mai greşesc,
să merg drept pe calea credinţei în Dumnezeu,
până la răsuflarea cea mai de pe urma a vieţii mele.

Şi mai mult decât toate atunci când voi fi chemat
ca să dau răspuns despre cele ce am făcut în această viaţa
să aflu şi eu acea bunătate şi milă dumnezeească
precum a aflat tâlharul de pe cruce care şi-a recunoscut fărădelegile,
pentru că după faptele mele voi rămâne cu caprele în partea cea de-a stânga,
înspăimântat de păcatele pe care atunci le voi cunoaşte,
pe toate, pe care cu multă uşurinţă le-am făcut,
nesocotindu-le a fi păcate.
În acestă primejdie de osândit pentru totdeuna,
cu adevărat vrednic sunt de cuvintele pe care le va rosti Dreptul Judecător, celor păcatoşi:
“Plecaţi de la Mine blestemaţilor în focul cel veşnic
care este gătit diavolului şi îngerilor lui.
Alerg către voi Sfinţi Arhangheli,
căci voi sunteţi puternici apăratori şi izbăvitori,
atâta timp cât mă mai aflu în viaţă şi mai este vreme de pocăinţă,
să mă salvaţi şi să mă scoateţi din cumplitele chinuri ale iadului,
să trec cu ajutorul vostru vămile văzduhului,
unde stăpânitorii lor aşteaptă cu multă nerăbdare
să mă oprească în laţul fărădelegilor mele
şi să mă ducă în întunericul cel mai dinafară
pentru a mă chinui în legăturile cele
nedezlegate în vecii vecilor.

Înduraţi-vă şi mă ajutaţi ca să fiu izbăvit din mâna vicleanului diavol
şi la Dreapta Judecată să mă învrednicesc cu rugăciunile voastre
pe care în viaţă le-am făcut către voi,
să aflu milă, bunătate şi îndurare de la Dumnezeu,
pentru a mă trece şi pe mine cu oile în partea dreaptă
şi ca împreună cu voi să slăvim neîncetat Prea Slăvitul şi Prea Sfântul Nume
al Tatălui, al Fiului şi al Sf. Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

† † † † † † †
.
aici a scris toata liturghia ? :)))
nici macar n`am rabdare sa citesc primele 3 randuri :)))
 
Fortza Dinamo!!!
pim.pim,pim BURN si~FR~ tinema ca vin!prieten:greatdragonNU ATACATI !!!
Contul a fost blocat de admini pe timp nelimitat pe motiv de agresivitate extrema nejustificata din partea jucatorului. Pana la solutionarea problemei trupele care ataca acest cont vor fi omorate la destinatie. Va multumim pentru intelegere.

/\
/||\
/ || \
| || |
| || |
۞۞۞۞۞۞۞۞| || |۞۞۞۞۞۞۞۞
۞.............۞_/_/| || |_/_/۞.............۞
۞.............۞_/_/| || |_/_/۞.............۞
۞.............۞_/_/| || |_/_/۞.............۞
۞.............۞_/_/| || |_/_/۞.............۞
۞.............۞_/_/| || |_/_/۞.............۞
۞.............۞_/_/| || |_/_/۞.............۞
۞۞۞۞۞۞_/_/| || |_/_/۞۞۞۞۞۞
۞_/_/_/_/_/_/_/| || |_/_/_/_/_/_/_/۞
۞_/_/_/_/_/_/_/| || |_/_/_/_/_/_/_/۞
۞_/_/_/_/_/_/_/| || |_/_/_/_/_/_/_/۞
۞_/_/_/_/_/_/_/| || |_/_/_/_/_/_/_/۞
۞۞۞۞۞۞_/_/| || |_/_/۞۞۞۞۞۞
۞............۞_/_/| || |_/_/۞............۞
۞...........۞_/_/| || |_/_/۞...........۞
۞.........۞_/_/| || |_/_/۞.........۞
۞......۞_/_/| || |_/_/۞......۞
۞...۞_/_/| || |_/_/۞...۞
۞.۞_/_/| || |_/_/۞.۞
۞_/_/| || |_/_/۞
۞_/| || |_/۞
۞| || |۞
/|_____| || |_____|\
\_____ ____/
( // )
( // )
( // )
( // )
۞Mama: Unde`mergi??

Fiul: Sa rup 228 de Burn-isti si ~Fr~- isti!

Mama: Singur?

Fiul: Nu! ;x mai am langa mine 9,158 de prieteni!

Mama: De ce?

Fiul: Ca imi place imi place imi place place placeee!!! \:D/

profilul lui manie :D

cel mai tare profil de pe L20.
 

DeletedUser18437

nu cumva sa se intample sa dispara mai repede decat daca ar da stergere :rolleyes:
 

DeletedUser34566

Funny!:)

Text personal
am treaba nu ma deranja

Sunt mic si nu stiu sa joc.PALADINUL MEU, A INNOBILAT PESTE 100 DE SATE, PENTRU CA ARE:


Caramida lui Costel
Mareste inaltimea zidului cu 45 de centimetri;

Tarnacopul lui Stamate
Creste productivitatea minei de fier cu 5%;

Cazanul lui Temistocle
Creste productia de tuica cu restul de la 100 de grade;

Cojocul lui Fanel
Mareste rezistenta la frig a lancierilor cu 7%;

Galosul lui Vasile
Mareste viteza de inaintare cu 14% si rezistenta la umezeala cu 11,3%;

Patul lui Miorlau
Creste puterea de odihna cu 20% si statul degeaba cu 30%;

Trotineta lui Iliutza
Nu da nici un bonus, dar te poti da cu ea prin sat;

Rachiul lui Bulumete
Chiauneste nobilii atacatorului si acestia in loc sa scada adeziunea unui sat, o cresc;

Tractorul lui Ionut
Ara pamantul dusmanilor, pentru ca eu sa pot planta si la ei vita de vie ca sa fac vinul pe care il dau in schimb pentru noi sate;

Sutienul Anei
Creste vitejia tuturor trupelor cu 20 cm;

Caruciorul lui Casian
Duce mortii la groapa;

Spaclu lu' Dorel
Mareste viteza de constructie cu aprope 1 sec;

Binoclu` lu` Ghita
Mareste distanta trupelor care sosesc cu 24 de ore mai tarziu;

Toporul lui Ciomu
Face dintr-un nobil, trei;

Chiloti Mariei
Creste moralul trupelor cu 100 %
 

Ramoluad

Revin cu rugamintea de a citi titlul topicului in care doriti sa postati,pt spam incercati optiunea "citat",copiati,mergeti la topicul de spam,lipiti acolo citatul si continuati discutia.
 

nightmare1986

wow .. te-a deranjat postu meu? am comentat despre un profil .. hai ramo nu fi rea cu mine ... vezi ca mai sus unii sunt chiar offtopic .. eu o sa arat un profil acum sa nu zici ca sunt pe langa


 

soparland

Ce are profilul meu? ;(


1.3. Va rugam sa nu raspundeti la off topicuri si sa nu postati in topicuri care probabil vor fi sterse. Postari de genul "primul pe pagina" sau "am scris si in topicul asta" sunt interzise.
 
Ultima editare de un moderator:

DeletedUser25698

Jucător Annuzza


daca apar manifestari neplacute in urma atacurilor noastre consultati un medic


asta mic si negru
era fimiu :)))Unchiule, te rog, spune-mi o poveste
Ce poveste?
O poveste ca sa ma adoarma...


Povestea incepe in mijlocul luni septembrie in anul 2010 cand Stancuta96, o domnisoara frumoasa la rugat pe un pusti pe, nume Ravi ,sa intre pe un joc frumos si anume pe triburi.....Era o noapte ploioasa de toamna....nici nu-i trecea prin cap ca acea noapte ii va schimba viata....
A intrat pe acel site in care e era jocul si sa facut cont
E ra vineri seara si era inghesuiala pe skype pentru al auzi si vedea pe darnicul Mosu JustSpeedy cum imparte conturi si puncte premium la copii ce-i mai activii; si pe langa darnicul speedy mai erau 5 razboinici pe skype : Annuzza , ForTeen , m1974orpheus , orantes si shadows30 mai departe de iei am sa va spun pe parcursul acestei povestii
Printre ei mai era un pusti pe skype mic si sarac In clasa a- X-a la liceu.Are vre-o 16 ani si nu avea puncte premium.A doua zi venise de la scoala dar a mai stat si el pe skype sa fie ca ceilalti tribali de pe triburile.ro. Daduse multe atacuri dar nu prea il interesa , parea un simplu joc si mai mult de atat nici nu stia.
Si dupa ce au ajuns atacurile se comporta ciudat si in ziua urmatoare era nervos Iar cei din conducere nu s-au prins ca era suparat din cauza armatei pierdute.
In ziua urmatoare era la fel de nervos pentru armata pierduta , dar a trecut o luna , au trecut doua...trei... si in final a refacut armata.
Fiind sigur pe el a intrat pe skype , a aflat ca nici unul din ce-i 6 razboinici nu mai aveau spioni in acel moment si s-a gandit ca acuma ii venise randul sa faca ceva si cum avea un sat full de spioni ii ajunse
pentru cateva spionari.
Atunci unu din cei 6 razboinici care era cel mai darnic cu copii i-a zis : "pustiule tu esti fiul meu sa moara vijbii daca te ataca cineva sa vii la tatal tau sti bine ca nu mi-e frica de nimeni sa stii bine....daca nu o sa fiu eu on s-o cauti pe mumata Annuzza nevasta mea"
si de atunci pustiu nu stiu cum de s-a schimbat asa tot timpul ataca si lua sate la greu, a prins curaj si ajuta la apararea si dezvoltarea tribului impreuna cu familia planificand urmatoarele atacuri...
Fiind concentrati pe skype o fata dintre cei 6 razboinici (ForTeen) intra si ea in conferinta spunand cu voce tare "-am 80 de atacuri!"..era matusa pustiului
Tanara razboinica a facut fata la atacuri cu ajutorul primit de la iubitul ei (m1974orpheus) si ceilalti membrii ai familiai si a scapat de atacuri ,dar dusmanii din nofa nu s-au lasat invisi asa de usor. Si timp de 3 zile la rand au atacat-o intr-una si ea ca o razboinica adevarata nu a ingenuchiat in fata lor dar din pacate avand niste probleme acasa razboinica ForTeen nu a mai putut sa intre la timp pentru a salva satele.
Si de atunci unchiul pustului a ramas singur dar nu a renuntat pentru ca era 1 din cei 6 razboinici , alaturi de el fiind membrii familiei : orantes…shadows30 parintii lui Annuzza , Justspeedy si spidisorul Herrra25 .
Indurerati de pierderea razboinicii, membrii familiei au facut pregatirile necesare pt a pornii cu atacuri catre Nofa scriindu-le mesajul :” Pim pirim pim pim pim pim NOFA tine-ma ca vin”
Avand sprijinul celor din trib si academie precum si sprijinul triburilor aliate s-a putut realize infrangerea tribului Nofa .
Pustiul impreuna cu cei 5 razboinici ramasi au continuat sa intre serile pe skype facand ca legatura dintre ei sa prospere si mai mult asta ducand la o buna dezvoltare a tribului si intimidarea noilor dusmani.

Va continua ….
 

DeletedUser40960

Abia acum i-am vazut :eek:

Descriere
Familia Masonilor

--
---
Mason
=
Mason.
=
~Mason
=
-Mason
=
*Mason
=
Death!
=
DeathA
=
DeathB
=
DeathC
---
--

Pt relatii sunati la 112


~Conducere~

Riise86
Alida.


~Recrutare~

Riise86
legionaru45
 

clepo

Text personal trusthead
Nu stiam ca e un razboi Trusthead Vs L20
chiar asa neputinciosi sunteti ???
acum imi dau seama cat de frustrati sunt unii :)))

" It's nice to be important, but it's more important to be nice ..."
John Cassis
motto urile tribului Trash:
" Un prost gaseste intotdeauna unul mai prost care sa l admire "
Nicolas Boileau
" Prostia inseamna sa faci acelasi lucru in mod repetat, asteptand rezultate diferite."
Georges Brassen

exemple de prostie : :))) ...funny ...:))
230Volti în data de 15.01. la ora 18:51
Cu scuzele de rigoare, pe mine de ce nu ma ataci? Ceilati doar te ataca, fara sa-ti ia sate! Eu te-am atacat si ti-am luat un sat! Momentan, am ceva sate de luat in alta zona dar...daca tot vrei sa scoti pe cineva de pe harta, de ce nu incepi cu mine?! Am mai putin de o cincime din punctele tale si totusi...pe mine nu ma ataca nimeni din 300 ! Mi se pare anormal! Iau in calcul faptul ca am atacat mai multi membri ai tribului din care faci tu parte, am creat destule incoveniente si nu am fost niciodata subtil!
Am sa te rog, daca tot vrei sa demonstrezi ca poti, sa-mi accepti provocarea ! Incepand din aceasta seara, tin sa te anunt ca te voi ataca permanent si toate atacurile, vor fi urmate de sprijin la maxim 10 minute! Am incredere ca stii ce inseamna asta!
Astept un raspuns la fel de onorabil ca si provocarea pe care ti-am transmis-o!

Cu respect
230volti

SFAT

dacă vrei sa porti o discutie civilizată si nu te crezi reincarnarea lui Genghis Khan ,o să ti citesc mesajul si in limita timpului disponibil o să ti răspund.
dacă esti mai prost decat prevede legea si ai chef de carcotă sau de altfel de scandaluri fă un bine planetei si nu mai consuma oxigenul de aiurea , dispari pe vecie .
nu o sa ti simtim lipsa , mai sunt 3 miliarde si ceva .
Jucatori blocati care s au crezut Genghis Khan :
moonflower
sutzux
Palas Atena
Terminator666
Logano
george zycu
clepo
yanys86
.dori.
Formator-4
mezomix
mik si rau
Johnny Walker.Ro
AlxDan
ramona.c20
agentcrash
230Volti
Ionelbabadag
boshpontzicaPovestea lui " dacă ..."


dacă ...vezi ca sunt mai bun ca tine si nu poti sa ma infrangi asteapta sa ma duc la somn, poate atunci ai ceva noroc .
dacă...tot nu ai reusit sa mi iei sate cauta niste jucatori inactivi pe langa mine care sa le iei lor satele , poate atunci ai noroc..
dacă...nici asa nu reusesti , cauta niste sate de barbari si ataca le , acolo sigur ai succes...
dacă... daca totusi vrei sa ma ataci si sa ai succes mai cautati 2-3 colegi si atacati ma impreuna sau poti sa te folosesti de multiconturile care le ai la dispozitie , oricum acelasi rezultat o sa l ai...
dacă...vezi ca nu reusesti nici asa mai nimic atunci pune tot tribul sa ma atace , mii de atacuri reale si fake uri ...poate iese ceva ...
dacă... daca esti frustrat ca inca mai sunt pe harta si nu ai reusit mai nimic, poti sa mi faci ticket pentru profil indecent sau nume la sate , sunt sigur ca gasesti un admin credul care sa te asculte si dornic sa impuna regulamentul ...
sau poate sunteti amici si atunci iti este mai usoara treaba...
dacă... vezi ca te atac poti sa incepi sa ma jignesti prin redenumirea satelor tale , in speranta ca o sa ma opresc sa nu ti iau satul sau satele pe care ti le atac .
dacă...ti am luat satul sau satele si am colaborat cu un coleg iti inteleg frustrarea , poti incepe sa ameninti si sa jignesti si mai tare , redenumesti satele , iti scrii tot felul rahaturi la profil poate asa ma faci sa ti raspund cu aceiasi moneda si atunci o sa fii fericit ca mi poti face ticket...
dacă...dupa toate astea inca nu ti ai dat seama ca e doar un joc si viata reala nu are nimic de a face cu ce se intampla aici si daca tot intelectul tau nu lucreaza in favoarea ta , atunci iti recomand o sfoara si o bucata de sapun ...
dacă in final voi pierde ,pt ca in fond este totusi un joc , castigatori si pierzatori , poti sa fii sigur ca nu am sa plang sau sa ti trimit mesaje de amenintare sau sa ti port pica . oricare ti ar fi numele il voi uita f repede.
 

DeletedUser18437

daca crash avea 10jucatori, trusthead nu mai era demult pe harta dar sunteti tare slabi =)) ca si burn si fr.lumea va fi castigata de inactivi,ca ei vor avea nobili la final sa innobileze barbarii.
 

clepo

Aici gresesti:)
Trusthead nu a fost atacat deoarece ar fi fost o greseala strategica...a fost doar hartuit.
Strategia pe harta a fost sa eliminam toate conturile si sa il inconjuram , acum ca este inconjurat va pica relativ repede.

El a facut exact invers : m-a atacat ca disperatul 1 luna intreaga (300mil trupe ucise) ... la nivelul la care se afla lumea un intemeietor are resurse nelimitate.

Rezultatul : eu nu am batut taleri o luna:) iar el a pierdut jucatori unul cate unul ( verna, alexdumi , ioan voievod etc ) si totodata incredere colegilor.
Poate ca si jucator de triburi la modul tehnic este bun nu am negat niciodata dar nu are nici cea mai mica idee despre tactica si strategie militara:)
 

DeletedUser13059

daca crash avea 10jucatori, trusthead nu mai era demult pe harta dar sunteti tare slabi =)) ca si burn si fr.lumea va fi castigata de inactivi,ca ei vor avea nobili la final sa innobileze barbarii.
pai daca ei sunt slabi si inca sunt sus atunci ce sa zic de tine care nu ai fost in stare sa duci 1 razboi din linia a3a sau a 4a ? ...
 
Stare
Nu este deschis pentru răspunsuri viitoare.